Stadgar för Föräldrakooperativet Kottarna

2007-06-01 Uppdaterade 2021-05-27

§ 1 Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva en föräldrakooperativ förskola för medlemmarnas barn på dagtid (vardagar) hela året.
Föreningen ska verka för en kvalitativ och stimulerande barngrupps verksamhet och som ett komplement till barnens behov av trygghet och varaktiga relationer. För den dagliga pedagogiska verksamheten ska föreningen anställa personal. Förskolans föreståndare skall i anställningsvillkor och tjänstebeskrivning ges uppdraget att ansvara för och leda denna verksamhet. Förskolan ska i övrigt uppfylla de krav socialstyrelsen, länsstyrelsen, kommunala organ och andra myndigheter ställer eller kan komma att ställa på verksamheten. Vår strävan är att minst två i personalen skall vara pedagogiskt utbildade.

§ 2 Firma

Föreningens firma är Föräldrakooperativet Kottarna i Torsby ekonomiska föreningen.

§ 3 Medlems antagande

Till medlem antas förälder till barn som enligt styrelsen eller föreningsstämmans beslut om intagning tilldelats plats i föreningens förskola om sökanden kan väntas följa föreningens stadgar och beslut, samt att bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. För medlemskap fordras att man läser och godkänner föreningens stadgar och avtal skriftligt, samt betalar fastställda avgifter. Ansökan om inträde prövas av föreningsstämman.

§ 4 Medlems åligganden

Medlem är skyldig att i den omfattning föreningsstämman beslutat; Delta vid städning och underhåll av föreningens lokaler med tillhörande utemiljö. Om föreningsstämman inte beslutat annat, ankommer det på styrelsen att ge närmare anvisningar om hur denna skyldighet skall fullgöras. Därvid ska föreståndarens och den anställda personalens ansvar för den dagliga pedagogiska verksamheten beaktas. Medlem är vidare skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställde insatser och avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 5 Avgifter

  • Insats
   Ny medlem skall erlägga av föreningsstämman beslutad medlemsinsats. Insatsen återbetalas ej vid utträde ur föreningen.
  • Årsavgift
   Medlem skall till föreningen erlägga av föreningsstämman beslutad årsavgift.
  • Barnomsorgsavgift
   För utnyttjande av föreningens tjänster skall medlemmarna erlägga barnomsorgsavgift. De sammanlagda barnomsorgsavgifterna skall motsvara av föreningsstämman fastställd driftsbudget för innevarande år jämte avsättningar till reservfond enligt av föreningsstämman godkänd budget. Avgifterna ska läggas månadsvis i förskott.

§ 6 Revisor

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas 1 revisor för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållas räkenskapsåret efter valet.

§ 7 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utser.

§ 8 Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Torsby, Torsby kommun, Värmlands län. Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Föreningsstämman utser ordförande i styrelsen. Där ej annat sägs i dessa stadgar eller följer av lag fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten får avgöra.

§ 9 Val av styrelse

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Stämman utser Ordförande, Kassör och Sekreterare. Ordförande väljs för två år. Övriga ledamöter på ett respektive två år vid konstituerande stämma. Därefter på två år.

§ 10 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålles före juni månads utgång året efter räkenskapsåret.

 • Extra föreningsstämma
  Extra föreningsstämma skall hållas minst en gång varje kvartal och i övrigt av styrelsen utlysas då styrelsen så finner nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål påfordras av revisorn eller 1/10 av föreningens medlemmar. Kallelse ska utfärdas inom 14 dagar från det styrelsen erhåller begäran.
 • Kallelse till stämma
  Kallelse till sammanträden sker genom anslag på föreningens anslagstavla samt på grupp på sociala medier. Kallelse skall vara anslagen senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. Övriga meddelanden anslås på föreningens anslagstavla samt på grupp på sociala medier.

§ 11 Ordinarie föreningsstämmas dagordning

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande behandlas:

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Val av sekreterare för stämman.
 3. Justering av röstlängd.
 4. Val av justeringsmän.
 5. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
 6. Styrelsens och revisorernas berättelser.
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust.
 9. Eventuella arvoden till styrelseledamöter, suppleanter och revisorn.
 10. Inträdesavgift.
 11. Årsavgifter.
 12. Förskole- /Fritidsavgift
 13. Val av styrelse och suppleanter.
  Ordförande, sekreterare och en suppleant udda år. (Väljs på två år)
  Val av kassör, två ledamöter och en suppleant jämna år. (Väljs på två år)
 14. Val av revisor jämte revisorssuppleant. (Väljs på ett år)
 15. Val av valberedning två ledamöter udda år.
  Val av valberedning en ledamot och en suppleant jämnt år.
 16. Övriga frågor.

Ärenden som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmälas till styrelsen senast en månad före stämman. För stämmans prövning av uteslutningsbeslut gäller dock bestämmelse i § 15.

§ 12 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 13 Överskottsfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall sedan avsättning till reservfond skett, föras i ny räkning såvida föreningsstämman inte beslutar att återbäring skall ges.

 • Upplösning

Vid föreningens upplösning skall där ej annat följer av lagen om ekonomiska föreningar, föreningens behållna tillgångar delas mellan medlemmarna. Därvid skall medlemmarna först återfå inbetalda insatser. Upplösning av föreningen beslutas på samma sätt som stadgeändringar § 18.

§ 14 Intagning

Intagning (ny inskrivning) av barn till föreningens förskola sker efter ansökan hos styrelsen. Intresserade enligt § 3 erbjuds plats i föreningens kölista. Barngruppens sammansättning då vakans uppstår är grunden för tillsättning av ny plats. I första hand placeras syskon som står i kö. Barn som har plats på förskolan, har rätt till sin plats under föräldrars lagstadgade ledighet i samband med syskons födelse. Vid förälders arbetslöshet kan platsen kvarstå. Omprövas var sjätte månad. Barn får lämnas utöver ordinarie arbetstid till exempel vid extra arbete, tandläkarbesök osv. Barn bereds plats på förskolan från 1år till de börjar förskoleklass.

§ 15 Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningens eller motarbetar dess intresse eller ändamål kan av styrelsen uteslutas. Utesluten medlem äger hänskjuta fråga om uteslutning till föreningsstämma genom anmälan därom till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutning avsänts till medlemmen.

§ 16 Medlems avgång

Uppsägning av plats ska ske minst tre månader i förväg skriftligt. Styrelsen äger dock rätt att om särskilda skäl föreligger medge tidigare avgång.

§ 17 Årsredovisning

Styrelsen ska fyra veckor före ordinarie föreningsstämma till föreningens revisor avge årsredovisningshandlingar. Revisorn skall senast två veckor för ordinarie föreningsstämma till styrelsen överlämna sin revisionsberättelse.

§ 18 Stadgeändring

Ändring av stadgarna fordras att samtliga röstberättigade förenas sig därom eller att beslut fattas på två varandra följande stämmor och på den senare stämman beträds av minst två tredjedelar av de röstande, eller det högre antal som lagen om ekonomiska föreningar föreskriver i särskilda fall.

Skriv ut Stadgarna